Tarikh-I-Akbari

About this text

Introductory notes

Tarikh-I-Akbari is a chronicle of the early years of Emperor Akbar's reign (upto 1597). It is also known as Tarikh-I-Qandhari. It was compiled by Muhammad Arif Qandhari, at the behest of Muzaffar Khan. Qandhari had served under Bairam Khan and held the rank of 'Mir Saman'. The printed text of the Persian original was edited by Dr.Syed Azhar Ali Dehlavi and published by Raza Library, Rampur in 1962. The text was translated into English by Dr.Tasneem Ahmed and published in 1993 by Pragati Publications. Our brief selection here is on the plague and famine in Gujarat in the early years of Akbar's reign.

Primary Sources Muhammad Arif Qandhari, Tarikh-I-Akbari, Persian, ed. Dr. Syed Azhar Dehlavi, Rampur: Raza Library,1962.
Secondary Sources Nabi Hadi, Dictionary of Indo-Persian Literature, New Delhi: Abhinav Publications, 1995

[Page 197]

1. زکر واقعه و حدثه وبا و با و طاعون و قحط که در گجرات واقع شده در افتتاح این سال و بیان مسخر شدن قلعۀ بکر و توابع علی سبیل الا یجاز و الاجمال

در اوائل سنۀ اثنی و غانین و تسعمابة انو ار عدالت حضرت خاقان اکبر از افق عنایت و مرحمت طالع کشته ، و ای عالم افروز چنان اقتضا غود که در هر ولایت و پرگنه از عالک محروسه یک کرور تنکه را اراضی جدا غوده ، مردم صاحب و قوف را کروری تعین غوده، و همراه آن کار کن و فوطه دار کرده، ار سال فرمایند که بتمامی قری و مواضع مزروع و نا مزروع آن ولایت و پرگنه رسیده ، حدود آن را چک بسته ، و رقبة آن را مساحت کرده ، زمین صالح زراعت را جیز ضبط در آورد، بشرط آن که سه سال این اراضی که صلاحیت زراعت داشته ، بتمام مزروع شود ، و در برسید , فصل بفصل و اجبی هر یک را علی حده بر سیل عدالت و راستی ضبط غوده ، نابود را ملاحظه [Page 198] کرده واملاک ایعه بنام متصر فان مشبت شود، تا معلوم شود که در هر ولایت و پرگنه کسدام اراضی از ایعه است و کدام از رعایا ، که حقیقت حال آن ولایت و پرگنه ظاهر کردد ، و از قوی بر ضعیف حیف وتعدی برود – چون برین موجب دفتر مکمل گشت ، و قانون مال جهات ولایت مقرر شد ، آنچه و اجبی آن باشد ، خالصۀ شریفه دانسته ، بجرانة عامره آن کروریان و عا ملان رسانند – و ای صواب غای حضرت موکد گردانند که بسبب تبدیل زمان و تغییر دو ان و حدوث وقائع و وقوع حوادث هیچ آفریده طریق خلاف نتواند پیمود ، و از سرحد جونپور و بنارس تا آب نیلاب و ملتان و لاهور غامی خالصه شریفه منسوب شد ، و جاگیر بالکل برطرف شده ، مشخص شده ، داغ اسپ غایند ، و یراق خود را بنظر بخشیان عظام در آورده ، اسپ را بداغ رسانند ، و یراق را دیده ، ماهیانه مقرر کرده ، از خزانۀ عامره ماه عاه صاحب جمعان خانۀ عامرع بلا انکسار رسانند – بعد ازان بخشیان عظام هر سال یکسنوت و در هر یورش که رایات نصرت آیات عزیعت غاید ، اسپ و یراق را که نام ایشان در دفاتر مثبت باشد ، تفحص غایند – و باید که لشکری اسپ و یراق که بنظر در آمده ، نفروشند و بکسی نه بخشند – و بخشیان هر سال دفتر را بعرض رسانند که حقیقت حال معلوم شود – و همدرین سال بلیۀ طاعون و وبا قحط در ولایت گجرات حادث شد – حاکما حدوث این حادثه را نتیجۀ عفونت آب و هوا دانسته اند ، و اهل حقائق تبعۀ ذمام افعال و قباح اعمال عباد شهرده ، چنانچه در مثنوی ملای روم آمده :

بیت
از زنا اقتد و با اندر جهات قحط آرد در جهان منع زکات
[Page 199]

لاجرم بواسطۀ کثرت مردم هر جای و ازدحام خلائق هر گونه افعالی ناشایسته که در و جود می آمد ، عقیدۀ اهل حقائق محقق شده ، بلیۀ آن سرایت کرده ، سحاب مخت و شرار نار نکبت دران دیار اشتعال یافته – صر صر نوائب حدثان نهال آمال پیر و جوان آن ولایترا از بیخ و بن بر کند - . بتان سیه چشم گجراتی را چون آهوان صحرای تبت دل از غم هر دم خون گشت – و در پنج شش ماه این و با و بلا امتداد یافت – و چون در مدت مدید خلائق آن بلیه ندیده بود دند ، و از کس نشنیده ، عاجز و متحیر فرو ماندند – و بسیاری از قلق و اضطر اب باطر اف بیرون رفتند و جلای و طن اختیار کردند – و طغیان آن عبرتبۀ رسید که میگویند در هر روزی صد اربه مرده بار کرده ، از احمدآباد بیرون در مغا کها می انداختند ، و خاک بر ایشان می انپاشتد ، بی از آنها که در تابوت و چهارپائیا نهاده می بودند و دفن میکردند – و غلائی روی غوده که بی شبهه سپهر برین از بام تا شام بقرصی قناعت کرده برآورده ، از غیسکرد – و بهرطرف شریفی برغیضی میضرو ختند و کسی غیخرید – اموات را جز لباس جوع کفن نرسید – و ا از بی قوتی و بی قوتی خفر قبر میسر نگردید – و صعوبت این حادثۀ و شدت این بلیه در سرکار پتن و سرکار بزوچ و برودره و غامی ولایت گجرات بهمین طریقه بود- و درین اثنا قحطی عظم شد ، چنانچه قیمت یکمت غله بصد و بیست تنکۀ سیاه که شش روپیه باشد ، رسید – و کاه اسپ و شتر وعلیق الدواب خود یافت غی شد – ازین سبب پوستهای درخت را کوفته و نرم کرده در آب نهاده چهار پایان میدادند – بنادند ازین حادثۀ جان کاه عمرفرسای خرابی تمام بگجرات - راه یافت [Page 200] همدرین سال حین توجه رایات عالیات بجانب پوروب و گور و بنگاله که جهت استبصال افغان متوجه شدند ، خبر آمد که سلطان محمد که والی قلعۀ بکر و بعضی از ولایت سند بود، بتاریخ دویم صفراثنی و پعانین و تسعمایة فوت کرد – و محب علی خان ولد مرحومی میرخلیفه که سایقآ درین دودمان عالی شان نسبت و کالت داشته ، قبل ازین بدو سال ولایت سند نامزد او شده بود ، در نواحی قلعۀ بکرنشسته ، کلید قلعه را که از طلا ساخته اند بدرگاه معلی فرستاده – بنا برین سیادتعآبی گیسوخان بکاول بیگی را عبحافظت و کوتوالی قلعۀ بکر تعین فرموده، فرستاده شد – گیسوخان را محب علی خان مانع آمده کار بحدال کشیده – در حین جدال گیسو خان خود را بکستی انداخته – بتاریخ هشتم جمادی الثانی سنۀ مذ کوره مردم قلعۀ باو متفق شده ، او را باندرون قلعه برده- الحال بعحافظت قلعه مشغول است – و عرض داشت گیصوخان بدرگاه عالم پناه آمد که احمدلله که چنین قلعۀ که کشودن آن بر سلاطین جهان مشکل بود ، بتائید الهی وعین تو جه بندگان حضرت پادشاهی بحیطۀ تصریف -در آمد – آمل نوید اقبال داد، و دست تائید بعفاتیح ظفر و نصرت کشاد

This is a selection from the original text

Keywords

قحط, قحط, وبا

Source text

Title: Tarikh-I-Akbari

Subtitle: (Better known as Tarikh-I-Qandahari)

Author: Haji Muhammad Arif Qandahari

Editor(s): Haji Mu'inu'd-Din Nadwi, Dr.Azhar 'Ali Dihlawi

Publisher: Hindustan Printing Works

Publication date: 1962

Original compiled c.1598

Place of publication: Rampur, U.P.

Provenance/location: This text was transcribed from images available at the Digital Library of India: http://www.dli.ernet.in/. Original compiled c.1598

Digital edition

Original author(s): Haji Muhammad Arif Qandahari

Original editor(s): Haji Mu'inu'd-Din Nadwi, Dr.Azhar 'Ali Dihlawi, Imtiyaz 'Ali 'Arshi

Language: Persian

Selection used:

  • 1 ) pages 197 to 200

Responsibility:

Texts collected by: Ayesha Mukherjee, Amlan Das Gupta, Azarmi Dukht Safavi

Texts transcribed by: Muhammad Irshad Alam, Bonisha Bhattacharya, Arshdeep Singh Brar, Muhammad Ehteshamuddin, Kahkashan Khalil, Sarbajit Mitra

Texts encoded by: Bonisha Bhattacharya, Shreya Bose, Lucy Corley, Kinshuk Das, Bedbyas Datta, Arshdeep Singh Brar, Sarbajit Mitra, Josh Monk, Reesoom Pal

Encoding checking by: Hannah Petrie, Gary Stringer, Charlotte Tupman

Genre: India > chronicle histories

For more information about the project, contact Dr Ayesha Mukherjee at the University of Exeter.

Acknowledgements