Bahr-e-Zakhkhār, Vol 2

1. Bahr-e-Zakhkhār, Vol 2

1.1.

موج: احوال میر سیّد محمّد مبارک محدّث بلگرامی استاد المحقّقین میر سیّد
طفیل محمّد بلگرامی می‌فرمود، روزی شرف خدمت آنحضرت دریافتم، برای تهیّۀ
وضو برخاست نا گاه بر زمین افتاد، به سرعت رفته برداشتم، بعد از ساعتی
به افاقه آمد، کیفیت استفسارکردم بعد مبالغه فرمود سه روز است مطلقا از
جنس غذا میسّر نیامده و درین سه روز با هیچکس لب به اظهار نکشادم و وام
نکردم، مرا بسیار رقّت دست داد فی‌الفور از آنجا به مکان خود رفته طعام
شیرین که مرغوب ایشان بود مهیّا کرده حاضر آوردم، اوّل خود بشاشت بسیار
ظاهر نمود و دعاها کرد، بعد ازآن فرمود سخنی گویم به شرطی که شما گران
خاطر نشوید، گفتم بفرمایند، فرمود در اصطلاح فقیر این را طعام اسراف
گویند، هر چند نزد فقها اکل آن جایز است و در شرع بعد سه روز میّت حلال
امّا در فقر اکل طعام اسراف جایز نیست. من چون این حرف شنیدم بی چون و چرا
برخاستم و با طعام از آنجا برآمدم و بیرون زمانی توقّف کرده و طعام را باز
آوردم و عرض کردم هر گاه بنده طعام را برداشته حضرت را توقّع بود که باز
خواهم آورد، فرمود نی، گفتم حالا این طعام بی توقع آورده ام طعام اسراف
نماند، حضرت میر ازین تاویل حظّی کرد و فرمود شما عجب فراستی به کار بردید
و طعام را تناول نمود

This text is in its original language, and has an English translation:
Translation

This is a selection from the original text

Keywords

Sufi, calamity, epidemic, famine, food, hunger, natural dye, oral narrative, patachitra, plague, rain, scroll, starvation

Source text

Title: Bahr-e-Zakhkhār, Vol 2

Author: Wajihuddin Ashraf

Editor(s): Ayesha Mukherjee

Publisher: University of Exeter

Publication date: 2021

Place of publication: Exeter

Digital edition

Original author(s): Wajihuddin Ashraf

Language: English, Persian

Responsibility:

Texts collected by: Ayesha Mukherjee, Amlan Dasgupta, Azarmi Dukht Safavi

Texts transcribed by: Ehteshamuddin

Texts translated by: Azarmi Dukht Safavi

Texts encoded by: Shrutakirti Dutta

Encoding checking by: Charlotte Tupman

Genre: India > poetry

For more information about the project, contact Dr Ayesha Mukherjee at the University of Exeter.

Acknowledgements